Legal Notice

Bron van de gegevens

ISISweb is een gezamenlijk initiatief van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb/RIVM) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).

Via ISISweb zijn de data die verzameld zijn in de Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem- Antibiotica Resistentie (ISIS-AR) database in geaggregeerde vorm beschikbaar. ISIS-AR wordt beheerd door CIb/RIVM. De data zijn aangeleverd door deelnemende medisch microbiologische laboratoria verspreid over Nederland. Onder de verantwoordelijkheid van de artsen-microbioloog van de deelnemende laboratoria worden de resultaten van antibiotica gevoeligheidstesten bij bacteriën verricht in de routine diagnostiek ingestuurd naar het CIb/RIVM. De uitslagen van antibiotica gevoeligheidstesten, die gebruikt worden voor de analyses en rapportages in ISISweb, betreffen de S-, I- en R-interpretaties van de deelnemende laboratoria. De deelnemende laboratoria bedienen een variëteit aan instellingen als ziekenhuizen (van algemene tot specialistische / academische ziekenhuizen), huisartsen, verpleeghuizen, zorginstellingen etc. verspreid over Nederland.

ISISweb bevat een selectie van de gegevens in ISIS-AR. Een verzoek om additionele data kan worden ingediend bij het ISIS-AR projectteam.

Vertrouwelijkheid gegevens

Data beschikbaar in ISISweb zijn niet herleidbaar tot het laboratorium, ziekenhuis of de patiënt.

Publicaties

Data afkomstig van ISISweb mogen gebruikt worden voor publicatie doeleinden. ISISweb en ISIS-AR moeten hierbij wel genoemd worden. De voorkeur van referentie is:

ISIS-AR data. Available at www.ISIS-web.nl. Data retrieved on .......(date).

Daarbij wordt men verzocht publicatie van gegevens afkomstig van ISISweb te melden aan het ISIS-AR projectteam. Dit verzoek geldt ook voor de deelnemende laboratoria. Dit maakt het mogelijk om het gebruik van ISISweb en ISIS-AR inzichtelijk te houden.

Interpretatie van gegevens

Bij het interpreteren van rapportages uit ISISweb is het van belang u bewust te zijn van de selectie criteria en definities die zijn gebruikt tijdens de analyse. Wij raden u met klem aan om alvorens u de resultaten van analyses in ISISweb interpreteert, de leeswijzer ISISweb en de legenda bij rapporten goed door te nemen. De legenda geeft aan welke selecties gebruikt zijn om het resistentie overzicht te maken: bv. periode, aantal laboratoria, soort materiaal, instelling etc.